lời nói trái lại trong Tiếng Anh là gì?

lời nói trái lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói trái lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói trái lại

    * dtừ

    contradictory