lời nói thớ lợ trong Tiếng Anh là gì?

lời nói thớ lợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói thớ lợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói thớ lợ

    * dtừ

    cant