lời nói quá đáng trong Tiếng Anh là gì?

lời nói quá đáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói quá đáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói quá đáng

    * dtừ

    melodrama