lời nói nhảm trong Tiếng Anh là gì?

lời nói nhảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói nhảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói nhảm

    * dtừ

    hooey