lời nói nhàm trong Tiếng Anh là gì?

lời nói nhàm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói nhàm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói nhàm

    * dtừ

    platitude