lời nói ngầm trong Tiếng Anh là gì?

lời nói ngầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói ngầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói ngầm

    * dtừ

    insinuation