lời nói giỡn trong Tiếng Anh là gì?

lời nói giỡn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói giỡn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói giỡn

    * dtừ

    jest