lời nói dại dột trong Tiếng Anh là gì?

lời nói dại dột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói dại dột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói dại dột

    * dtừ

    folly, foolery