lời nói cuối cùng trong Tiếng Anh là gì?

lời nói cuối cùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói cuối cùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói cuối cùng

    * dtừ

    finality