lời nói cương trong Tiếng Anh là gì?

lời nói cương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói cương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói cương

    * dtừ

    impromptu