lời nói bậy bạ trong Tiếng Anh là gì?

lời nói bậy bạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói bậy bạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời nói bậy bạ

    foolish nonsense