lời nói bất kính trong Tiếng Anh là gì?

lời nói bất kính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói bất kính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói bất kính

    * dtừ

    impiety