lời nói bóng gió trong Tiếng Anh là gì?

lời nói bóng gió trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói bóng gió sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói bóng gió

    * dtừ

    insinuation, hint