lời nói ấp úng trong Tiếng Anh là gì?

lời nói ấp úng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói ấp úng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói ấp úng

    * dtừ

    hum