lời nói điêu trong Tiếng Anh là gì?

lời nói điêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói điêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói điêu

    * dtừ

    mendacity