lời nói đùa chơi trong Tiếng Anh là gì?

lời nói đùa chơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói đùa chơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói đùa chơi

    * dtừ

    jest, gag