lời nói áp đảo trong Tiếng Anh là gì?

lời nói áp đảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói áp đảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói áp đảo

    * dtừ

    score