lời nói ám chỉ trong Tiếng Anh là gì?

lời nói ám chỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói ám chỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói ám chỉ

    * dtừ

    insinuation, hint