lời loan báo trong Tiếng Anh là gì?

lời loan báo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời loan báo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời loan báo

    * dtừ

    announcement