lời khuyên răn trong Tiếng Anh là gì?

lời khuyên răn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời khuyên răn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời khuyên răn

    * dtừ

    admonition