lời khuyên nhủ trong Tiếng Anh là gì?

lời khuyên nhủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời khuyên nhủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời khuyên nhủ

    * dtừ

    admonition