lời ghi chú ở lề trong Tiếng Anh là gì?

lời ghi chú ở lề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời ghi chú ở lề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời ghi chú ở lề

    * dtừ

    marginalia