lời dạm bán hàng trong Tiếng Anh là gì?

lời dạm bán hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời dạm bán hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời dạm bán hàng

    * dtừ

    sales talk