lời chúc lễ nô-en trong Tiếng Anh là gì?

lời chúc lễ nô-en trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chúc lễ nô-en sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chúc lễ nô-en

    * thngữ

    compliments of the season