lời chú thích trong Tiếng Anh là gì?

lời chú thích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chú thích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chú thích

    * dtừ

    comment, cue, annotation, commentary, notation, caption