lời chú giải trong Tiếng Anh là gì?

lời chú giải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chú giải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chú giải

    * dtừ

    annotation, scholium, notation, comment, note