lời chú giải ở lề trong Tiếng Anh là gì?

lời chú giải ở lề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chú giải ở lề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chú giải ở lề

    * dtừ

    side-note