lời cam đoan trong Tiếng Anh là gì?

lời cam đoan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời cam đoan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời cam đoan

    * dtừ

    protest, protestation