lời cải chính trong Tiếng Anh là gì?

lời cải chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời cải chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời cải chính

    (words of) denial