lời cáo giác trong Tiếng Anh là gì?

lời cáo giác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời cáo giác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời cáo giác

    accusation