lời biện bác trong Tiếng Anh là gì?

lời biện bác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời biện bác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời biện bác

    * dtừ

    answer