lời bình luận trong Tiếng Anh là gì?

lời bình luận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời bình luận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời bình luận

    remark; comment