lời báo trước trong Tiếng Anh là gì?

lời báo trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời báo trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời báo trước

    * dtừ

    warning, notice