lời đối đáp lại trong Tiếng Anh là gì?

lời đối đáp lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời đối đáp lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời đối đáp lại

    * dtừ

    retort, riposte