lớp trong Tiếng Anh là gì?

lớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lớp

  bed; layer; stratum; coat

  lớp đất trên mặt a surface stratum

  class; course

  con gái tôi được điểm cao nhất lớp my daughter got the best/highest/top mark (s) in the class

  đó là quà của tập thể lớp tặng it's a present from the whole class

  form; grade

  lớp 9 là lớp cuối cấp hai the 9th form is the last of a junior high school

  (động vật học) class

  lớp có vú the class of mammals

  act

  vở kịch có ba lớp a play of three acts

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lớp

  * noun

  bed; layer; stratum; coat

  lớp đất trên mặt: a surface stratum. class; classroom

  lớp có vú: the class of mamals. act

  vở kịch có ba lớp: a play of three acts

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lớp

  (1) class, grade, rank, layer, bed; (2) classroom