lớp đất trong Tiếng Anh là gì?

lớp đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp đất

    ground layers, soil gradation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp đất

    layer, stratum