lớp đệ ngũ trong Tiếng Anh là gì?

lớp đệ ngũ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp đệ ngũ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp đệ ngũ

    8th grade