lớp nhì trong Tiếng Anh là gì?

lớp nhì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp nhì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp nhì

    4th grade