lớp hè trong Tiếng Anh là gì?

lớp hè trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp hè sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp hè

    vacation course