lớp sơn trong Tiếng Anh là gì?

lớp sơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp sơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp sơn

    paintwork