lớp lang trong Tiếng Anh là gì?

lớp lang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp lang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lớp lang

  * dtừ

  order

  mọi việc sắp xếp có lớp lang everything was orderly arranged

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lớp lang

  * noun

  order

  mọi việc sắp xếp có lớp lang: everything was orderly arranged

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lớp lang

  in order, orderly, properly