lớp học trong Tiếng Anh là gì?

lớp học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp học

    class

    xem phòng học

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp học

    course; classroom