lớp lớp trong Tiếng Anh là gì?

lớp lớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp lớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp lớp

    layer upon layer, batch after batch

    nỗi riêng lớp lớp sóng dồi her inmost feelings surged, wave after wave

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp lớp

    layer upon layer, batch after batch