lớp năm trong Tiếng Anh là gì?

lớp năm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp năm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp năm

    1st grade