lớp dự bị trong Tiếng Anh là gì?

lớp dự bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp dự bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp dự bị

    preparatory class