lớp đệ lục trong Tiếng Anh là gì?

lớp đệ lục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp đệ lục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp đệ lục

    7th grade