lớp đá trong Tiếng Anh là gì?

lớp đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp đá

    layer of stone, rock