lớp bọc trong Tiếng Anh là gì?

lớp bọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp bọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp bọc

    * dtừ

    vesture