lớp gỗ mặt trong Tiếng Anh là gì?

lớp gỗ mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp gỗ mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp gỗ mặt

    * dtừ

    veneer