lớp than trong Tiếng Anh là gì?

lớp than trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp than sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp than

    coal seam